Het Onze-Vader

Uitleg van de prent

1. Het onderwerp van deze prent is het Gebed van de Heer. We noemen dit zo omdat Jezus Christus het zelf gemaakt heeft.
2. Het Onze Vader is samengesteld uit een korte inleiding en zeven vragen. De eerste drie zijn vragen om zaken die de glorie van God vermeerderen; de volgende vier zijn vragen om zaken die bijdragen tot ons geestelijk geluk en ons materieel welzijn.
3. De inleiding (“Onze Vader, die in de hemel zijt”) wordt bovenaan de prent voorgesteld door de hemel waarin God aan de engelen en heiligen zijn heerlijkheid laat zien.
4. Het Onze Vader begint met de woorden Onze Vader om ons eraan te herinneren dat wij allemaal kinderen van God zijn en daarom met vertrouwen en liefde mogen bidden.
5. We voegen hieraan toe die in de hemel zijt , om ons aan te sporen om met eerbied te bidden, aangezien we hier met de opperste koning van hemel en aarde spreken.
6. De eerste vraag luidt: Uw naam worde geheiligd . Wij vragen hiermee dat God door alle mensen gekend en gediend moge worden.
7. Deze vraag wordt links op de prent voorgesteld door de genezing van de kreupele, aan wie Petrus zegt: “in naam van Jezus Christus de Nazoreeër, kom overeind en loop” . Door die woorden en de daaropvolgende genezing heiligde Petrus Gods naam, omdat hij de heiligheid en de goddelijke kracht van de naam van Jezus Christus inriep.
8. De tweede vraag is: Uw rijk kome . Wij vragen hierbij:

  1. Dat het Rijk Gods, de kerk, zich altijd meer en meer moge uitbreiden over de aarde;
  2. Dat het rijk van de goddelijke genade ingang moge vinden in onze harten;
  3. Dat het rijk van heerlijkheid ons moge ten deel vallen in de hemel.
9. Deze vraag wordt op de prent geïllustreerd door Tobit die een voorspelling maakt van het toekomende rijk van God, namelijk de kerk, met de woorden: “Jeruzalem, gij zult met een schitterend licht omgeven worden; de volkeren zullen in u de Heer aanbidden en de aarde als een geheiligde plaats beschouwen.”
10. De derde vraag luidt: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel . Wij verlangen dat, net zoals de engelen in de hemel Gods wil volmaakt vobrengen, wij als mensen op aarde dit ook zouden doen.
11. Deze vraag wordt centraal op de prent afgebeeld door Jezus die in zijn doodstrijd aan zijn Vader zei: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.”
12. De vierde vraag luidt: Geef ons heden ons dagelijks brood . Wij vragen van God alles wat onze ziel en ons lichaam nodig hebben.
13. De dingen die we voor ons lichaam nodig hebben zijn: voedsel, kleding en woonst.
14. Christus schrijft ons voor om enkel brood te vragen en geeft daarmee aan dat we tevreden moeten zijn met het noodzakelijke minimum.
15. De dingen die we voor onze ziel nodig hebben, zijn:

  1. het Woord van God,
  2. de heiligmakende en de dadelijke genade,
  3. de heilige Communie, het uit de hemel neergedaalde brood.
16. De vierde vraag wordt op de prent links voorgesteld door de engel die in de woestijn brood brengt naar de profeet Elia.
17. De vijfde vraag is: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren . Wij vragen hier dat God onze schulden moge vergeven zoals ook wij bereid moeten zijn om vergeving te schenken aan hen die ons beledigd hebben.
18. De vijfde vraag zien we op de prent als volgt uitgebeeld:

  1. Christus die vergiffenis schenkt aan zijn beulen en aan de goede moordenaar.
  2. David die Saul spaart nadat deze hem had willen vermoorden.
19. Zesde vraag: Breng ons niet in beproeving . De beproeving is wat ons aantrekt tot de zonde.
20. God laat de beproeving toe om ons bewust te maken van onze zwakheid en om ons de gelegenheid te geven om verdiensten te verzamelen. We moeten over onszelf waken door er via de goddelijke genade aan te weerstaan.
21. Deze zesde vraag wordt afgebeeld op de prent door Jezus die in de woestijn door de duivel beproefd wordt, maar niet bezwijkt.
22. De zevende vraag gaat als volgt: Maar verlos ons van het kwade . Door deze vraag verlangen we om verlost te worden van de zonde en van alle kwaad. Dit kwaad hindert immers onze toegang tot het eeuwig en tijdelijk geluk.
23. Op de prent beelden we deze vraag uit met de profeet Daniël die in een kuil voor de leeuwen werd geworpen, maar er ongedeerd weer uitkwam.
24. Het Onze Vader is het beste en waardigste gebed dat door alle christenen gebeden wordt, zowel in goede als in slechte tijden. Reeds twintig eeuwen bidden we dit gebed tot onze God in de hemel, samen met de apostelen, de martelaars, de kerkvaders, de keizers en de koningen, de geleerden en de onwetenden, de rijken en de armen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *