Inhoud “Prentencatechismus”

 1. Welkom
 2. Inleiding
 3. De geloofsbelijdenis
  1. Eerste artikel – Ik geloof in God, de almachtige Vader
  2. Eerste artikel (vervolg) – Schepper van hemel en aarde
  3. Tweede artikel – En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
  4. Derde artikel – Die ontvangen is van de Heilige Geest
  5. Derde artikel (vervolg) – Die geboren is uit de maagd Maria
  6. Vierde artikel – Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven
  7. Vijfde artikel – Die neergedaald is ter helle
  8. Vijfde artikel (vervolg) – En de derde dag verrezen uit de doden
  9. Zesde artikel – Die opgevaren is ten hemel
  10. Zesde artikel (vervolg) – Die zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader
  11. Zevende artikel – Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden
  12. Achtste artikel – Ik geloof in de Heilige Geest
  13. Negende artikel – Ik geloof in één heilige katholieke Kerk
  14. Negende artikel (vervolg) – Ik geloof in de gemeenschap van de Heiligen
  15. Tiende artikel – Ik geloof in de Vergiffenis van de zonden
  16. Elfde artikel – Ik geloof in de Verrijzenis van het lichaam
  17. Twaalfde artikel – Ik geloof in het eeuwig leven
  18. Twaalfde artikel (vervolg) – Ik geloof het eeuwig leven
 4. De sacramenten
  1. De genade
  2. Het doopsel
  3. Het heilig sacrament des altaars
  4. Het vormsel
  5. De biecht
  6. Het heilig oliesel
  7. Het priesterschap
  8. Het huwelijk
 5. De tien geboden van God
  1. Algemeen
  2. Eerste gebod van God – Boven al bemin één God
  3. Eerste gebod van God (vervolg) – Boven al bemin één God
  4. Tweede gebod van God – Zweer niet ijdel, vloek noch spot
  5. Tweede gebod van God (vervolg) – Zweer niet ijdel, vloek noch spot
  6. Tweede gebod van God (vervolg) – Zweer niet ijdel, vloek noch spot
  7. Derde gebod van God – Heilig wel de dag des Heren
  8. Derde gebod van God (vervolg) – Heilig wel de dag des Heren
  9. Vierde gebod van God – Vader, moeder zult gij eren
  10. Vierde gebod van God (vervolg) – Vader, moeder zult gij eren
  11. Vierde gebod van God (vervolg) – Vader, moeder zult gij eren
  12. Vierde gebod van God – Vader, moeder zult gij eren — Plichten van oversten tegenover hun medewerkers
  13. Vijfde gebod van God – Dood niet, geef geen ergernis
  14. Vijfde gebod van God (vervolg) – Dood niet, geef geen ergernis
  15. Vijfde gebod van God (vervolg) – Dood niet, geef geen ergernis
  16. Zesde gebod van God – Doe nooit wat onkuisheid is
  17. Zevende gebod van God – Mijd het stelen en ‘t bedriegen
  18. Zevende gebod van God (vervolg) – Mijd het stelen en ‘t bedriegen
  19. Achtste gebod van God – Mijd den achterklap en ‘t liegen
  20. Achtste gebod van God (vervolg) – Mijd den achterklap en ‘t liegen
  21. Achtste gebod van God (vervolg) – Mijd den achterklap en ‘t liegen
  22. Negende gebod van God – Wees ook kuis in uw gemoed
  23. Tiende gebod van God – En begeer geen anders goed
 6. De vijf geboden van de kerk
  1. Eerste gebod der Kerk – Zon- en feestdag houd in eer — Tweede gebod der Kerk – Hoor wel Mis dan elken keer
  2. Derde gebod der Kerk – Biecht ten minste eens’s jaars uw zonden — Vierde gebod der Kerk – En rond Paschen nut Ons Heer
  3. Vijfde gebod der Kerk – Houd den vasten ongeschonden
 7. Het gebed
  1. Algemeen
  2. Het onze-vader
  3. Het wees gegroet
 8. De vier uitersten
  1. Algemeen
  2. De dood van de rechtvaardige en de dood van de zondaar
  3. Het oordeel
 9. De zonden
  1. De erfzonde
  2. Hoovaardigheid
  3. Gierigheid, onkuisheid, gulzigheid
  4. Jaloezie, wraakzucht, luiheid
 10. De deugden
  1. De goddelijke deugden
  2. De zedelijke deugden
  3. De evangelische deugden
 11. De werken van barmhartigheid
  1. De lichamelijke werken van barmhartigheid
  2. De geestelijke werken van barmhartigheid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *