Nieuwe evangelisatie

Prenten uit grootvaders tijd geven een nieuwe kijk op de kerkelijke leer
01b-page001Op 12 oktober 2012 begint voor de katholieke Kerk in de hele wereld het ‘Jaar van het Geloof’. Dit jaar staat in het teken van de ‘nieuwe evangelisatie’, waarmee de Kerk met name in de westerse, geseculariseerde wereld nieuwe wegen zoekt om het geloof in Jezus Christus te doen herleven.Prentencatechismus.org is een project dat voortkomt vanuit het initiatief van enkele jonge ouders en kadert zich in het wereldwijde kerkelijke jaarthema van de ‘nieuwe evangelisatie’. Het project omvat een website die een prentencatechismus uit grootvaders tijd gebruikt als toegangspoort tot de actuele geloofsleer van de Kerk.

De catechismus is een belangrijk middel om het geloof van de katholieke Kerk uit te dragen. Het is—met de woorden van de paus—”een boek dat de kracht en schoonheid van het geloof voor alle gelovigen uiteenzet”. De meest recente uitgave van de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ is nu precies twintig jaar jong, met afgeleide publicaties, zoals de recent in meerdere talen verschenen jongerencatechismus ‘YouCat’.

00b.pngHonderdtwintig jaar geleden verscheen zo ook in Parijs ‘Le Grand Catéchisme en Images’, in twee varianten. De eerste variant was een set van zeventig kleurlithografieen op groot formaat, de tweede variant een boekdruk van de zeventig prenten met telkens een begeleidende tekst. Er bestonden zelfs glasdrukken voor lichtprojectie. State of the art in de sector van de multimedia, anno 1891! ‘Le Grand Catéchisme’ baseert zich op de ‘Catechismus van het Concilie van Trente’ uit de zestiende eeuw, die toen als officiële catechismusuitgave gold, maar dat hoeft geen afbreuk te doen aan de inhoud, de leer van de Kerk, die nog altijd even relevant is.

08b.pngDeze catechismus is bedoeld als aanvullend hulpmiddel bij catechese en uniek in zijn soort door het prentenmateriaal, maar is ook een historisch document. Om de begeleidende teksten toegankelijk te maken, werden ze door een team van vrijwilligers hertaald naar hedendaagse taalnormen. De publicatie wordt aangevuld met historische en theologische reflecties.

Prentencatechismus.org biedt aantrekkelijk materiaal om kinderen van alle leeftijden over het geloof te vertellen. Elk van de zeventig prenten bevat verschillende bijbelse of allegorische taferelen die in begeleidende catechetische uiteenzetting worden verklaard. Naast de tekst verschijnen koppelingen naar overeenkomstige artikelen in de hedendaagse uitgave van de Catechismus van de Katholieke Kerk en andere eigentijdse bronnen. Daarom zullen ook volwassen gelovigen door de ongewone invalshoek en door de toetsing aan de actuele leerpunten van de katholieke Kerk, aanknopingspunten vinden om de inhoud van hun geloof te verdiepen en in een breder perspectief te plaatsen.

Voorwoord uit “Luistert naar Hem”
het heilig sacramentHet eerste godsdienstonderwijs ontvangen de kinderen thuis van hun ouders – vooral van moeder – en later op school. Dit aanvankelijk onderricht is van het grootste belang. Het prentenboek bij de Eerste Katechismus, “Luistert naar Hem”, wil hierbij een hulpmiddel zijn. Aan de hand van de platen en gesteund door de tekst kan moeder haar kinderen, reeds voor zij op school komen, vertellen over Jezus en wat Hij voor ons deed, om zo het ontvankelijk kindergemoed open te stellen voor Hem, die onze gids is op onze levensweg, naar het getuigenis van onze Vader in de hemel: “Luistert naar Hem” Voor de school is het Prentenboek bedoeld als een uitgebreide illustratie bij de lessen van de Eerste Katechismus.

het doopselBij het Prentenboek behoort het Tekstboek, in kindertrant geschreven. In een eenvoudige vorm kunnen de ouders en onderwijzers, op een bevattelijke wijze, de inhoud van de Eerste Katechismus meedelen en de platen verklaren. Tevens zal de tekst in deze vorm het de kinderen gemakkelijker maken om, aan de hand van de platen, het verhaalde nog eens weer te geven en het zelf nog eens te lezen, als ze de leeskunst machtig zijn. Veel dank zijn wij verschuldigd aan Pater dr. W. Bless s.j., die ons bij de formulering van de opdracht aan de tekenaar en meer nog bij de samenstelling van de tekst met zijn raad terzijde stond. Erkentelijk zijn we ook jegens de illustrator Pater Humbertus Randag O.F.M. Met zijn groot talent en geïnspireerd door zijn priesterlijke zin, maakte hij de prenten tot een kunstzinnig geheel en vertolkte hij onze ideeën treffend juist. Moge onder Gods zegen dit boek zijn weg vinden in huisgezin en school en vele kleinen voeren tot Hem, die hen eens liefdevol tot zich riep, toen Hij sprak: “Laat de kinderen tot Mij komen en houdt ze niet tegen” (Luk. 18, 16).
Maastricht 1949. Br. Berthilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *