De geboden van de Kerk in het algemeen – Eerste gebod van de Kerk – zon- en feestdag houd in eer – Tweede gebod van de Kerk – Hoor wel mis dan elke keer

De geboden van de Kerk in het algemeen - Eerste gebod van de Kerk - zon- en feestdag houd in eer - Tweede gebod van de Kerk - Hoor wel mis dan elke keer
1. De kerk ontving van Christus, haar Stichter, de macht om geboden te geven die alle christenen moeten onderhouden.
2. Het eerste gebod van de kerk gebiedt ons om zon- en feestdagen te heiligen.
3. Feestdagen zijn dagen die de kerk instelde ter ere van God, de heilige Maagd en de heiligen.
4. Het tweede gebod van de kerk gebiedt ons, op straffe van doodzonde, op zondag en op verplichte feestdagen de heilige Mis bij te wonen.
5. We moeten de volledige mis horen met eerbied en aandacht. De kerk gebiedt ons om bij voorkeur de parochiemis bij te wonen, omdat deze speciaal voor de parochianen wordt opgedragen.

Uitleg van de prent

6. Bovenaan op deze prent zien we een priester die op een kerkelijke feestdag de heilige Mis opdraagt. De gelovigen wonen eerbiedig het heilig Misoffer bij. Daaronder is een danszaal met losbandige mensen die hun eigen pleziertjes hoger inschatten dan het heiligen van zon- en feestdagen. Zij beseffen niet dat losbandig vermaak leidt tot zonde en deze zonde ons recht naar de hel voert.
7. In het midden staan er twee engelen die gelovigen de hemel tonen en hen zo aanzetten om de kerkelijke feestdagen te heiligen. Aan de linkerkant worden de voornaamste kerkelijke feestdagen uitgebeeld die de kerk ons aanraadt om zeker te heiligen. In ons land zijn de verplichte feestdagen Kerstmis, Hemelvaart van de Heer, Tenhemelopneming van Maria en Allerheiligen. De feestdagen die uitgebeeld worden zijn:

 • 30/11,H. Andreas, we herkennen hem aan het kruis dat hij vasthoudt en herinnert aan zijn kruisiging
 • 8/12,Onbevlekte Ontvangenis van Maria
 • 21/12 (sinds 1970: 3/7),H. Apostel Thomas, hij steekt zijn hand in de wonde van Christus en zegt : “Gij zijt mijn Heer en mijn God!”
 • 25/12, Kerstmis, een verplichte feestdag
 • 26/12,H. Stefanus, hij werd door de joden gestenigd
 • 27/12,H. Johannes de evangelist, hij wordt afgebeeld terwijl hij het vierde evangelie schrijft
 • 6/1,DriekoningenofEpifanie, we zien hoe de drie wijzen uit het oosten de ster volgden en het kindje Jezus aanbidden
 • 2/2,Opdracht van Jezus in de tempel(Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis)
 • 24/2 (sinds 1970: 14/5),H. Matthias, apostel, we zien hoe de beul de bijl opheft om hem te onthoofden
 • 19/3,H. Jozef, de man van Maria, voedstervader van Jezus en patroonheilige van de Kerk
 • 25/3,Aankondiging van de Heer(Onze-Lieve-Vrouw Boodschap ofAnnunciatie)
 • 1/5 (sinds 1970: 3/5)HH. PhilippusenJacobus, De H. Philippus werd gekruisigd en de H. Jacobus met een knots doodgeslagen
 • Tien dagen voor Pinksteren, Hemelvaart van de Heer, een verplichte feestdag
 • Donderdag na het octaaf van Pinksteren, Sacramentsdag, dit is de dag waarop we met processies vieren dat de dat Christus werkelijk aanwezig is in brood en wijn (de eucharistie)
 • 24/6,H. Johannes de Doper, hij wordt met een lam afgebeeld omdat hij Jezus aan de joden als de Messias openbaarde met de woorden: “Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt”
 • 29/6, DeHH. PetrusenPaulus, de H. Petrus draagt twee sleutels omdat Christus hem zei: “Ik zal u de sleutels van de hemel geven.”, de H. Paulus draagt een zwaard, wat herinnert aan zijn onthoofding
 • 25/7,H. Jacob de Meerdere, apostel, hij wordt al eeuwenlang vereerd in Santiago de Compostella (Spanje)
 • 10/8,H. Laurentius, martelaar, hij werd geroosterd
 • 15/8,Tenhemelopneming van Maria, een verplichte feestdag
 • 24/8,H. Bartholomeus, apostel, het mes in zijn hand herinnert eraan dat hij levend gevild werd
 • 8/9,Geboorte van Maria
 • 28/10,HH. SimonenJudas Thaddeus, apostelen
 • 1/11,Allerheiligen, een verplichte feestdag, waarop de Kerk alle heiligen in de hemel vereert.
8. Onderaan rechts zien we de afbeelding van het Loofhuttenfeest van de joden. Dat duurde acht dagen.
9. Onderaan links draagt een priester de heilige Mis op in een privaat huis.
10. Onderaan zien we ook een lijstjes die laten zien op welke weekdagen welke vormen van vroomheid in het bijzonder moeten beoefend worden.
11. De voornaamstefeesten van de Israelietenin het Oude Testament waren:

 • het Paasfeest (Hebreeuws voor “overgang”), ingesteld voor hun verlossing uit Egypte, toen een engel van God hun huizen ongemoeid liet en Egyptenaren vermoordde.
 • Het Pinksterfeest (Grieks voor “vijftigste”). Dit werd gevierd vijftig dagen na Pasen ter nagedachtenis van de verkondiging van de tien geboden op de berg Sinaï en ook als dankzegging voor de oogst.
 • Het Loofhuttenfeest, als dankbare herinnering aan de weldaden die ze van God mochten ontvangen tijdens hun veertigjarige tocht door de woestijn, toen ze in tenten of hutten sliepen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *