Zevende artikel – Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden

1. Deze woorden: “Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden”, betekenen dat op het einde van de wereld Jezus zichtbaar en met grote heerlijkheid alle mensen zal komen oordelen en iedereen zal belonen naar zijn werken.
2. “De levenden”, betekent voor ons: de rechtvaardigen en de zondaars; diegenen die nog leven als Jezus verschijnt, maar dan zullen sterven en onmiddellijk verrijzen.
3. “De doden”, betekent voor ons: de bozen of verdoemden; diegenen die sinds het begin van de wereld gestorven zijn en zullen verrijzen en geoordeeld worden.
4. Wij zullen geoordeeld worden voor het goed en het kwaad dat we zullen gedaan hebben met gedachten en woorden, met doen en laten. Jezus verklaart in het Evangelie dat dit oordeel streng zal zijn: “Ik zeg u: over ieder zinloos woord dat de mensen spreken, zullen ze verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig bevonden worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”
5. We weten dat het algemeen oordeel zal plaatshebben op het einde van de wereld. Wanneer het einde van de wereld komt weten we echter niet. God heeft dit niet willen openbaren opdat we steeds op onze hoede zouden zijn.
6. De profeten hebben verschillende tekenen voorspeld, die het Laatste Oordeel aankondigen. De zon zal verduisteren, de maan zal niet meer verlichten, de sterren zullen uit de hemel vallen, de aarde zal beven en de golven van de zee zullen een vervaarlijk geluid laten horen.
7. “Want die dagen zullen een verschrikking zijn zoals die er nog nooit is geweest, vanaf het begin van Gods schepping tot nu toe, en er ook niet meer zal komen. Als de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft Hij die dagen ingekort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de Messias, kijk, daar is Hij”, vertrouw het niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan en ze zullen tekenen en wonderen laten zien, om, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Maar jullie moeten uitkijken. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden, en de maan haar licht niet meer laten schijnen, en zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen, met veel macht en heerlijkheid. Dan zal Hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. Leer van het beeld van de vijgenboom: als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten: wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Kijk uit, wees waakzaam. Want je weet niet wanneer het moment daar is. Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht of bij het kraaien van de haan of bij het eerste ochtendlicht, zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam.”
8. Behalve dit algemene oordeel is er ook nog een bijzonder oordeel. Dit vindt plaats onmiddellijk na het sterven.
9. In dit bijzonder oordeel verschijnt de ziel alleen voor God. In het algemeen oordeel zal de ziel opnieuw verenigd zijn met het lichaam en geoordeeld worden in aanwezigheid van alle mensen.
10. Het algemeen oordeel zal het vonnis van het bijzonder oordeel niet wijzigen. Het algemeen oordeel is nodig om de rechtvaardigheid van God, de godheid van Jezus Christus, de heerlijkheid van de goeden en de schaamte van de bozen aan de hele wereld kenbaar te maken.

Verklaring van de prent

11. Deze prent stelt het Laatste Oordeel voor.
12. Jezus Christus zit op de wolken, omgeven door engelen, heiligen en de twaalf apostelen. Deze laatsten zullen samen met Hem de twaalf geslachten van Israël oordelen.
13. Het kruis en vier engelen die op hun trompet blazen, gaan Jezus vooraf, om de mensen uit te dagen tot het oordeel.
14. De heilige Maagd zit aan zijn rechterhand en aan het hoofd van de rechtvaardigen tegen wie Hij troostend zegt: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt”
15. Aan zijn linkerhand stort de wrekende engel de verdoemden in de afgrond van de hel. Zij krijgen het verschrikkelijke vonnis: “Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *