De zonden – Jaloezie, wraakzucht, luiheid

De zonden - Jaloezie, wraakzucht, luiheid

Jaloezie

1. Jaloers ofnijdigzijn betekent dat we ons droevig voelen om de voorspoed van iemand anders. We zien zijn geluk als ons eigen ongeluk.
2. Jaloersheid of nijd is een grote zonde, omdat:

 1. Zij strijdig is met de naastenliefde;
 2. Zij de jaloerse persoon gelijk maakt aan de duivel.

Satan heeft immers zelf de jaloezie op aarde geïntroduceerd. Hij zelf wil ons uit jaloezie benadelen.

3. Jaloezie is een aanhoudende kwelling. Zij verscheurt het hart van de mensen die deze gevoelens koesteren.
4. Uit jaloezie komen vele onrechtvaardigheden voort zoals haat, roddelen, lasterlijke taal en zelfs moord!
5. Tegenover de zonde van de jaloezie staat de deugd van de broederlijke liefde. Deze doet ons deelnemen in de pijn en vreugde van de medemens, alsof hun gevoelens de onze waren.
6. Om te strijden tegen jaloerse gevoelens, moeten we:

 1. Ons herinneren dat we allemaal broeders van Christus zijn;
 2. Bidden voor de mensen waarop we jaloers zijn en goed tegenover hen zijn;
 3. In alles de nederigheid nastreven.

Wraakzucht

7. Wraakzucht werd vroeger ookgramschapoftoorngenoemd en staat voor het verlangen om wraak te nemen.
8. Wraakzucht is geen zonde wanneer zij tot doel heeft om het kwaad te voorkomen en wanneer ze met mate wordt uitgeoefend.
9. De eerste aanzet tot wraakzucht is ook geen zonde, op voorwaarde dat dit spontaan gebeurt en dat men zich ertegen verzet van zodra men het gevoelen ervaart.
10. De vaakst voorkomende oorzaken van wraakzucht zijn de hoogmoed en de koppigheid.
11. Wraakzucht leidt tot godslastering, verwensingen, gevechten en moorden.
12. Tegenover de zonde van de wraakzucht staat de deugd van de zachtmoedigheid, die ons toelaat om alle tegenslagen geduldig te verdragen.
13. Om te strijden tegen wraakzuchtige gevoelens, moeten we:

 1. Dikwijls overwegen hoe zachtmoedig en geduldig Christus was tijdens zijn leven en in zijn lijden en op het kruis;
 2. Ons altijd inhouden en niets zeggen wanneer we door één of andere gebeurtenis sterk getroffen worden.
14. Er bestaat een gewettigde en zelfs heilige wraakzucht, namelijk de wraakzuchtige gevoelens die Jezus koesterde tegenover de koopmannen in de tempel en en ook de wraakzucht van ouders tegenover hun weerspannige kinderen.

Luiheid

15. Luiheid, vroeger ooktraagheidgenoemd, is een vrijwillige lauwheid, een afkeer van de deugd zodat men zijn christelijke deugden verzuimt.
16. Er zijn twee soorten luiheid:

 1. De geestelijke luiheid, die ons onze christelijke plichten doet veronachtzamen;
 2. De tijdelijke luiheid, die ons onze wereldlijke plichten doet verzuimen.
17. Luiheid maakt ons slap en stelt ons bloot aan alle mogelijk onheil, omdat ze ons aan onze belangrijkste plichten doet verzaken. Luiheid is de moeder van alle ondeugden; zij baart leegheid en tijdverlies, die onwetendheid en onbekwaamheid veroorzaken. Luiheid maakt een leven nutteloos.
18. Het tegenovergestelde van luiheid is de deugd van de ijverigheid. Die houdt in dat we al onze plichten moedig en stipt uitvoeren.
19. Dit zijn onze wapens tegen de luiheid:

 1. We moeten steeds in gedachte houden dat God alle mensen voorschrijft om te werken;
 2. We moeten onszelf een geregelde levenswijze opleggen en ons daaraan houden;
 3. We moeten op tijd opstaan ‘s morgens;
 4. We mogen geen tijd verkwisten.

Uitleg van de prent

20. Bovenaan op deze prent zien we Jozef die door zijn broers verkocht wordt. Zij wierpen hem uit jaloezie in een put om hem te laten sterven. Wat later haalden ze hem er echter uit, om hem te verkopen aan Ismaëlietische handelaars, die hem naar Egypte brachten.
21. In het midden van de prent zien we Esau die terugkeert van de jacht. Hij wilde het wild door zijn vader Isaac laten zegenen. Toen hij echter hoorde dat zijn broer Jacob de zegen al ontvangen had, zinde hij op wraak en wilde hij Jacob vermoorden.
22. Onderaan op de prent zien we een luierik die ligt te slapen op zijn akker. Zijn land is dan ook bedekt met stenen, distels en ander onkruid.
23. Christus roept ons op om te arbeiden in het Rijk Gods. Als we voor Christus hebben gewerkt, krijgen we daarvoor een eeuwigdurend loon in de hemel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *