De geestelijke werken van barmhartigheid

De geestelijke werken van barmhartigheid
1. Geestelijke werken van barmhartigheid zijn goede werken waarbij we uit barmhartigheid de naaste bijstaan in zijn geestelijke nood.
2. Er zijn vier belangrijke geestelijke werken van barmhartigheid: de onwetenden onderrichten, goede raad geven, de bedroefden troosten en bidden voor de zaligheid van de overledenen.
3. In het Evangelie staat dat we op de Dag van het Oordeel verantwoording zullen moeten afleggen voor onze werken van barmhartigheid:“Wanneer de Mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?” De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”

Uitleg van de prent

4. Deze prent stelt ons de geestelijke werken van barmhartigheid voor.

De onwetenden onderrichten

5. De onwetenden onderrichten is het eerste geestelijk werk van barmhartigheid.
6. Op de prent zien we dit werk bovenaan voorgesteld door de Johannes de doper, die het volk onderricht en goede raad geeft aan de mensen die erom vragen.
7. In het ronde kadertje bovenaan links zien we een broeder die lesgeeft. Vroeger waren de meeste leraars in scholen broeders, priesters of zusters.

Goede raad geven

8. Het tweede geestelijk werk van barmhartigheid is het geven van goede raad.
9. We stellen dit op de prent opnieuw voor door Johannes de doper die aan Herodes de goede raad geeft om geen betrekkingen te hebben met de vrouw van zijn broer.
10. Op het ronde kadertje links onderaan de prent zien we een missionaris die op straat evangeliseert en godsdienstige pamfletten uitdeelt, om aan de mensen het Woord van God kenbaar te maken.

De bedroefden troosten

11. De bedroefden troosten is het derde geestelijk werk van barmhartigheid.
12. Dit werk wordt op de prent voorgesteld door een afbeelding van Jezus die de weduwe van Naïn troost en haar zoon uit de doden opwekt.“Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was Hij ten diepste met haar begaan. ‘Huil niet’, zei Hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: ‘Jongeman, kom overeind, zeg Ik je!’ En de dode ging rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem aan zijn moeder.”
13. In het ronde kadertje bovenaan zien we een jongeman die zijn familie gaat verlaten. Hij troost zijn jongere broer door hem de hemel te tonen, waar ze mekaar zullen terugzien.

Bidden voor de ziel van de overledene

14. Het vierde belangrijk geestelijk werk van barmhartigheid is het bidden voor de ziel van de overledenen.
15. We stellen dit onderaan op de prent voor door Judas de Makkabeeër die met zijn leger bidt voor de gesneuvelde soldaten. Na het gebed, liet hij een geldinzameling doenen de opbrengst daarvan stuurde hij naar Jeruzalem. Daar moest met het geld een offer opgedragen worden voor de zonden van de overledenen.
16. Op de ronde kader onderaan zien we een dochter die neerknielt voor het graf van haar overleden ouders.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *