De deugden – De evangelische deugden

De deugden - De evangelische deugden
1. De evangelische deugden of evangelische raden behoren tot de zedelijke deugden en worden vooral in het Evangelie erg aangeprezen.
2. Er zijn vier evangelische deugden: nederigheid, armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid.

Nederigheid

3. De nederigheid, vroeger ookootmoedigheidgenoemd, is een deugd die ons onze gebreken doet inzien en al onze handelingen aan God doet opdragen.

Armoede

4. Armoede is de deugd die ons aanspoort om ons hart te onthechten van de tijdelijke aardse goederen en het te richten op God.

Zuiverheid

5. Zuiverheid is een deugd die ons doet wegblijven van verkeerde tijdsbestedingen en die ons met mate doet genieten van de toegelaten tijdsbestedingen.

Gehoorzaamheid

6. Gehoorzaamheid is een deugd die ons aanspoort om de wettige bevelen van onze oversten op te volgen en hen te aanzien als Gods plaatsvervangers.
7. Gehoorzaamheid is het fundament waar het gebouw van de christelijke volmaaktheid op rust. Het Evangelie heeft deze deugd bovennatuurlijk en volkomener gemaakt en stelde haar voor als een raad eerder dan een plicht. Het is geen verplichting maar een teken van trouw. Het kloosterleven biedt ons de mogelijkheid om deze deugd op heldhaftige wijze te beoefenen. De kloosterroeping berust immers op drie beloften, die volledig overeenkomen met de zedelijke deugden, nl. armoede, zuiverheid, gehoorzaamheid en de standvastige beoefening van de nederigheid.
8. Dit is hoe Christus in het evangelie een jongeman oproept tot volmaaktheid:“Een aanzienlijk man stelde Hem deze vraag: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet vals getuigen, en uw vader en uw moeder eren.’ ‘Aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden’, zei de man. ‘Dan rest u nog één ding’, zei Jezus tegen hem. ‘Verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen, en u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ Toen hij dit hoorde werd hij diep bedroefd, want hij was buitengewoon rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd werd, zei Hij: ‘Wat is het voor mensen met geld toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen. Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.’ ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ vroegen de toehoorders. Hij zei: ‘Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God.’”

Uitleg van de prent

9. Bovenaan links op de prent zien we een goed voorbeeld van nederigheid in de persoon van Johannes de doper. De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en Levieten op hem afgestuurd met de vraag: ‘Wie bent u?’ Onomwonden kwam hij ervoor uit: ‘Ik ben de Messias niet, noch Elia, noch de profeet.’ Zij drongen verder aan en vroegen: ‘Maar als u de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet, waarom doopt u dan?’ Johannes gaf hun ten antwoord: ‘Ik doop in water. Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden: Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’
10. De eerste christenen waren uitmuntend in de beoefening van de deugd van de armoede. Iedereen die een akker of huis bezat, verkochten deze en gaven het geld aan de apostelen om het te verdelen onder de armen. Dit zien we bovenaan rechts op de prent.
11. Onderaan links zien we een voorbeeld van volmaakte gehoorzaamheid in het gedrag van Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. Toen ze bezig waren hun netten te herstellen, riep Jezus hen: “Volgt mij”. Zij volgden hen aanstonds en lieten hun vader en werkmakkers die op de boot werkten achter.
12. Rechts op de prent zien we Christus, de vriend van de zuivere zielen, en met hem de vier heiligen die zich precies door hun maagdelijke zuiverheid onderscheidden. Het zijn rechts de heilige Maagd en Johannes de doper. De figuren links zijn de heilige Jozef en de heilige Johannes de evangelist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *